Сите играчки што ќе се продаваат во ЕУ, како и оние што се купуваат онлајн, ќе мора да имаат и пасош за дигитален прозвод

Со измените во правилата за безбедност на детските играчки што ги предложи ЕК, досегашната забрана за продажба на играчки се проширува и со забрана на играчки што можат да му наштетат на кој било човечки орган. Дополнително, сите играчки кои ќе се продаваат во ЕУ, но и оние кои се купуваат онлајн, од сега ќе мора да имаат и пасош за дигитален прозвод (ДПП), кој ќе содржи информации за усогласеност со Директивата за безбедност на играчките.

62

Европската комисијата предложи Регулатива за безбедност на играчките со која се ревидираат сегашните правила за заштита на децата од потенцијални ризици предизвикани од детските играчките. 

Како што соопшти Еврокомисијата, иако играчките што се продаваат на територијата на ЕУ и сега се меѓу најбезбедните во светот, целта на овие измени е дополнително да се заштити безбедноста на децата особено од штетните хемикалии, како и при нивна набавка преку интернет.

Според ЕК, како што јави специјалниот известувач на МИА од Брисел, со изменетите правила ќе се овозможат рамноправни услови за продажба на играчките произведени во членките на ЕУ и оние увезени од трети земји, а во исто време ќе се гарантира слободно движење на играчките во рамките на единствениот европски пазар.

Со измените, досегашната забрана за продажба на играчки што содржат канцерогени или супстанци што можат да предизвикаат мутации или да наштетат на репродуктивниот систем, се проширува и со забрана на играчки што содржат хемикалии кои може да влијаат на ендокриниот или на респираторниот систем или пак може да му наштетат на кој било човечки орган.

Дополнително, сите играчки кои ќе се продаваат во ЕУ, од сега ќе мора да имаат и Пасош за дигитален прозвод (ДПП), кој ќе содржи информации за усогласеност со Директивта за безбедност на играчките. Покрај играчките што можат да се купат во продавници во границите на ЕУ, ваков ДПП ќе мора да имаат и играчките што се прдаваат преку интернет.

За таа цел при влез на надворешните граници на ЕУ, посебен ИТ систем ќе проверува дали играчките имаат ДПП и дали се во согласност со правилата на Унијата и ќе ги идентификува оние пратки за кои ќе биде потребна детална царинска контрола.

Дополнително, доколку има небезбедни играчки кои претставуваат ризици што не се јасно предвидени со Директивата, со предложените измени на Комисијата и се дава овластување да бара тие играчки да бидат повлечени од пазарот на ЕУ.

Директивата која ги утврдува безбедносните барања што мора да ги исполнуваат играчките што се пласираат на пазарот на ЕУ, во однос на физичките, механичките, хемиските и електричните својства, запаливоста, хигиената и радиоактивноста, е донесена во 2009 година. Според неа, кога една играчка е во согласност со пропишаните барања и правила, производителот мора да стави ознака „ЦE“, со што потврдува дека ги исполнува стандардите потребни за продажба во ЕУ.

Но, по евалуација на Директивата, Комисијата идентификувала „голем број слабости во практичната примена“, па затоа сега предлага Регулатива за нејзини измени, особено во однос на онлајн продажбата. Дополнително, измените се усогласуваат и со Стратегијата на ЕУ за одржливост на хемикалиите, која предвидува зајакнување на заштитата на потрошувачите и ранливите групи од штетни хемикалии. 

Повеќе